Winner:

Devon Dougherty | Roy Houghton

Finalists:

Zachary Richards | NYRA

Lindsay Scott | Langsem Farm